بادبادک ها برای ما تداعی کننده دوران کودکی هستند. بادبادک ساختن و بادبادک بازی بعد از امتحانات برای خیلی از ماها خاطره است.

 

نویسنده این روزنوشته: R-APLAND