آپلند

­

نوشتن بیوگرافی آکادمیک به انگلیسی

نوشتن بیوگرافی به معنای نوشتن زندگی نامه خود است. هدف از این نوشته، نگارش یک بیوگرافی است که بتواند حسی خوب در اولین برخورد ایجاد کند. سه هدف اصلی که در نگارش بیوگرافی باید به دنبال آن باشیم.

1-رعایت نکات ادبی

2-استفاده از کلمات و کالکیشن های مناسب

3-جلوگیری از خطاهای رایج

 

به این مثال ها توجه کنید.

Kenneth Stafford