آپلند

­

راهنمای استفاده از گوگل برای بهبود نگارش به زبان انگلیسی در متون علمی و دانشگاهی

شیوه نگارش صحیح از پارامتر­های مؤثر در انتقال صحیح مفاهیم در زبان­های مختلف می­باشد و این مهم در متون علمی و دانشگاهی حائز اهمیت است. بدین منظور در این متن ابزار­ها و نکاتی معرفی خواهد شد تا بهبودی در نگارش متون انگلیسی حاصل شود.

 موتور جستجوگر گوگل، ابزاری قدرتمند در اختیار ماست که در انتخاب واژه­ها،