اولین همایش میکرو فلوئیدیک و کاربردهای آن در پزشکی و مهندسی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان در این حوزه، ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان و اندیشمندان این حوزه، جلب توجه مسئولین کشور (سیاستمداران، قانون گذاران و اعضای دولت) به اهمیت دانش میکروفلوئیدی و پیشرفت‌های خیره کننده آن در سال‌های اخیر و کاربرد آن توسعه و پیشرفت صنعت پزشکی و مهندسی کشور در اسفند ماه ۱۳۹۴ برگزار می‌شود. 

برگزار کننده این کنفرانس معاونت علمی پزوهشی ریاست جمهوری می باشد. از حامیان این کنفرانس دانشگاه صنعتی شریف، تهران، خواجه نصیر، شهید بهشتی، تربیت مدرس، شاهد، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی شهیدبهشتی، مرکز همکاری فناوری و  نوآوری ریاست جمهوری، مرکز رشد زیست فناوری، انستیو پاستور تهران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران می باشند.

  • محورهای همایش(ارسال مقاله در محورهای همایش)
  • شبیه سازی
  • جداسازی و مرتب سازی
  • آزمایشگاه بر روی تراشه
  • دارو رسانی
  • میکروفلوئید نظری
  • اصول طراحی سیستم های میکروفلوئیدیک
  • تولید و تجاری سازی
  • آینده نگری

اعضای کمیته علمی این کنفرانس به شرح زیر می باشد:

دکترمحمدرضا اجتهادی دانشگاه شریف فیزیک استاد دکتر کسری اصفهانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ژنتیک مولکولی استادیار دکترمنوچهر اقبال سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران مهندسی پزشکی استادیار دکترجعفر امانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ژنتیک مولکولی استادیار دکترفرامرز حسین بابایی دانشگاه خواجه نصیر مهندسی برق استاد دکترصدیقه ذاکری انیستوپاستور ایمونولوژی مولکولی استاد دکترمحمدجواد رسایی دانشگاه تربیت مدرس بیوتکنولوژی پزشکی استاد دکترسیدامید رعنایی دانشگاه شهیدبهشتی بیوشیمی استادیار دکترمحمدسعید سعیدی دانشگاه شریف مهندسی مکانیک استاد دکترعلی هاتف سلمانیان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بیوتکنولوژی استاد دکترجعفر سلیمیان علوم پزشکی بقیه الله ایمونولوژی استادیار دکترحمیدلطیفی دانشگاه شهیدبهشتی فیزیک استاد دکترسیدمحمدصادق موحد دانشگاه شهید بهشتی فیزیک دانشیار دکترسیدلطیف موسوی دانشگاه شاهد سلولی مولکولی استاد

سخنرانان کلیدی کنفرانس تاکنون پروفسور علی خادم الحسینی، Serge Ostrovidov و Rahmi Oklu  می باشند.

تاریخ های مهم کنفرانس

اسفند ماه ۱۳۹۴

اول مهر ۱۳۹۴

۱۵ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۵ دی ماه ۱۳۹۴

پوستر کنفرانس:

میکروفلوئیدیک