یکی از کاربران سایت سوالی را مطرح کرده بودند که لازم بود اینجا جواب را در اختیار دیگر دوستان نیز قرار دهم.

کاربر: بخشی از کد که به تعریف مناطق پرداخته است و ناحیه تعریف مش:(بخشی از کد بنا به دلایلی با علامت ستاره جایگرین شد)

y.mesh loc=0.0 spac=0.01

y.mesh loc=0.05 spac=0.01

y.mesh loc=0.1 spac=0.01

y.mesh loc=0.11 spac=0.01

y.mesh loc=0.13 spac=0.01

y.mesh loc=0.132 spac=0.01

y.mesh loc=0.134 spac=0.01

y.mesh loc=0.21 spac=0.01

y.mesh loc=0.23 spac=0.01

y.mesh loc=3.05 spac=0.01

#

region num=1 material=*     x.min=0  x.max=4.5  y.min=0.23 y.max=3.05

region num=2 material=**   x.min=0   x.max=4.5  y.min=0.21 y.max=0.23 x.composition=***

region num=3 material=*     x.min=0  x.max=4.5  y.min=0.134 y.max=0.21

region num=4 material=**    x.min=0  x.max=4.5  y.min=0.11 y.max=0.134 x.composition=***

region num=5 material=**   x.min=0   x.max=1.5 y.min=0.1 y.max=0.11

region num=6 material=**   x.min=3  x.max=4.5  y.min=0.1 y.max=0.11 x.composition=***

region num=7 material=*     x.min=0  x.max=1.5   y.min=0.05 y.max=0.1

region num=8 material=*     x.min=3  x.max=4.5  y.min=0.05 y.max=0.1

#

 elec num=1 name=source x.min=0.0 x.max=1.0 y.min=0.0 y.max=0.05

elec num=2 name=gate x.min=1.75 x.max=2.15 y.min=0.05 y.max=0.1

elec num=3 name=drain x.min=3.5 x.max=4.5 y.min=0.0 y.max=0.05

#

doping uniform x.min=0 x.max=4.5 y.min=0.23 y.max=3.05 n.type conc=1.e15

در هنگام اجرا با توقف برنامه در خط دوپینگ روبرو میشیم. 

خطای سیلواکو Error: No region defined for element silvaco

جواب:

در این مسئله با توجه خطایی (… Error: No region defined for element) که در قسمت Run-time برنامه داده میشه متوجه میشویم که به بعضی از مش ها منطقه ای اختصاص داده نشده و با بررسی بیشتر متوجه میشویم که این مناطق همان مناطق الکترودها هستند.

نکته ای که باید توجه کنیم این است که همواره باید به تمامی نقاط مش ناحیه ای توسط دستور Region اختصاص داده شود.  

بنابراین با توجه که نویسنده این کد قصد ایجاد شکل خاصی برای الکترودها را داشته باید ابتدا در قسمت Region برای الکترودها نیز ماده ای نوشته شود.

بنابراین باید سه دستور زیر نیز نوشته شود

region num=9  material=فلز مورد نظر x.min=0.0 x.max=1.0 y.min=0.0 y.max=0.05

region num=10 material=فلز مورد نطر  x.min=1.75 x.max=2.15 y.min=0.05 y.max=0.1

region num=11  material=فلز مورد نظر  x.min=3.5 x.max=4.5 y.min=0.0 y.max=0.05

و سپس در قسمت تعریف الکترود میتوان به تنها یک نقطه از این قسمت های فلزی اشاره کرد. هم چنین اگر ساختار به گونه ای باشد که بعضی از فاصله ها با فلز یا همان ماده مورد نظر الکترود نیز پوشانده نشد باید با تعریف منطقه از جنس هوا یا وکیوم آن را نیز پوشاند. که البته در این کد نیز مشاهده میشه یعنی این نقاط مش

x.min=1.5       x.max=1.75     y=0.05        y.max=0.1
x.max=2.15    x.max=3          y=0.05        y.max=0.1
 
نیز نهایتا باقی می ماند که باید به ماده ای با توجه به شرایط مسئله به ماده ای مانند هوا نسبت داد