در انتهای دوره کارشناسی و ابتدای کارشناسی ارشد و هم چنین در ادامه تحصیلات تکمیلی، دانشجویان و پژوهشگران لازم است که مقالات و متون انگلیسی زیادی مطالعه و در صورت لزوم نیز بنویسند. به همین جهت تصمیم داریم در این سری آموزشی کلمات پرکاربرد در متون آکادمیک را با هم بررسی کنیم.

فهرست حدود 300 کلمه پرکاربرد آکادمیک در ادامه اشاره می شود که به تدریج هر کدام مورد بررسی قرار می گیرد. برای رفتن به صفحه بررسی توضیحات هر کلمه کافی است بر روی آن کلمه کلیک کنید.( توضیحات هر کلمه در صورت لزوم به تدریج اضافه می گردد)

 

abbreviate   abstract   according   acronym   address   affect

alter   always   analogy   analysis   analyze   annotate

anticipate   application   apply   approach   appropriate   approximate

argue   argument   arrange   articulate   aspects   assemble

assert   assess   associate   assume   assumption   audience

authentic   background   body   brainstorm   brief   calculate

caption   category   cause   character   characteristic   characterize

chart   chronology   citation   cite   claim   clarify

class   clue   code   coherent   common   compare

compile   complement   complete   compose   composition   conceive

concise   conclude   conclusion   concrete   conditions   conduct

confirm   consequence   consider   consist   consistent   consistently

constant   constitutes   consult   contend   context   continuum

contradict   control   convert   convey   copy   correlate

correspond   credible   credit   criteria   critique   crucial

cumulative   debate   deduce   defend   define   demand

demonstrate   depict   derive   describe   detail   detect

determine   develop   devise   diction   differentiate   dimension

diminish   direct   discipline   discover   discriminate   discuss

distinguish   domain   draft   draw   edit   effect

elements   emphasize   employ   equal   equivalent   essay

essential   establish   estimate   evaluate   event   evidence

exaggerate   examine   example   excerpt   exclude   exercise

exhibit   explain   explore   expository   extract   fact

factor   feature   figurative   figure   focus   footer

foreshadow   form   format   former   formulate   fragment

frame   frequently   general   genre   graph   graphic

header   heading   highlight   hypothesize   identify   imitate

imply   inclined   include   incorporate   indicate   indirect

infer   influence   inform   inquire   instructions   integrate

intent   intention   interact   intermittent   interpret   introduce

introduction   invariably   investigate   involve   irony   irrelevant

isolate   italics   judge   key   label   likely

list   literal   locate   logical   main   margin

mean   measure   metaphor   method   model   modify

monitor   motivation   narrative   narrator   never   notation

note   notice   objective   observe   occur   opinion

oppose   optional   order   organize   origins   outline

pace   paraphrase   participation   passage   pattern   perform

perspective   persuade   place   plagiarism   plan   plausible

plot   point   point   view   portray   possible

preclude   predict   prefix   prepare   presume   preview

previous   primary   prior   probably   procedure   process

produce   profile   project   prompt   proofread   property

propose   prose   prove   purpose   quotation   quote

rank   rare   rarely   reaction   recall   reduce

refer   reflect   regular   relate   relationship   relevant

rephrase   report   represent   representative   request   require

requisite   respond   responsible   restate   results   reveal

review   revise   root   rule   scan   score

sequence   series   set   setting   show   signal

significance   simile   skim   solve   source   spatial

specific   speculate   stance   standard   state   statement

strategy   structure   study   style   subject   subjective

subsequent   substitute   succinct   suggest   sum   summarize

summary   support   survey   symbolize   synonym   synthesize

table   technique   term   test   theme   thesis

timeline   tone   topic   trace   trait   transition

translate   typically   unique   utilize   valid   variation

vary   verify   viewpoint   voice