در زبان انگلیسی بسیاری از لغاتی که به صورت روزانه به کار گرفته می شود در دنیای پژوهشگری و علمی نیز همان معنا دارد اما لغاتی نیز هستند که معنای آن ها در فضای علمی با روزمره متفاوت می باشد. به چند مثال زیر توجه کنید.

لغت Discipline

در فضای روزمره به معنای کنترل خود یا دیگران(نظم و انضباط) می باشد. به عنوان مثال جمله زیر را بررسی می کنیم

Standard of discipline in schools have declined.

استاندارد نظم و انضباط در مدارس کاهش یافته است

در فضای آکادمیک این لغت به معنای حوزه یا رشته مورد مطالعه می باشد.

Digital microfluidics is a relatively new discipline.

میکروفلوئیدیک دیجیتال یک حوزه نسبتا جدید می باشد

کلمه Underline

در انگلیسی روزمره به معنای زیر عبارتی خط کشیدن

Underline your family name on the form.

زیر نام خانوادگیتان در فرم خط بکشید

در فضای آکادمیک معنای تاکید بر روی چیزی میدهد.

The research underlines the importance of international trade agreement.

این تحقیق بر روی اهمیت قرارداد تجاری بین المللی تاکید می کند

کلمه Solid

در انگلیسی روزمره به معنای جامد

The lake was frozen solid.

دریاچه یخ زده بود

در انگلیسی آکادمیک به معنای مشخص یا امن، استاندارد خوب از چیزی 

We have no solid evidence that radiation has caused the problem.

  ما مدرکی محکم مبنی بر این که تشعشع باعث ایجاد این مشکل شده است، نداریم

بخش دوم 

یک سری از عبارات ممکن است از نظر سطح رسمی یا غیر رسمی بودن خنثی باشند و در انگلیسی روزمره به کار روند اما در انگلیسی آکادمیک ممکن است فرم های رسمی تری استفاده شود. دانستن این نکته که آیا یک عبارات خنثی است یا رسمی تر لازم می باشد. به مثال هایی که در ادامه بیان می شود توجه کنید. 

 
neutral more formal neutral more formal
In short, briefly, basically In sum, to sum up try attempt
only sole(ly) mainly/mostly primarily
almost/ most or less virtually typical of  characteristic of 

 

زبان آکادمیک زبانی دقیق و شفاف است لذا سعی شود تفاوت کلمات مشابه را یاد بگیریم و یادداشت کنیم. به عنوان مثل دو کلمه prime و primary 

The building is a prime example of 1920s architecture.

این ساختمان نمونه عالی از معماری دهه 1920 می باشد

The group’s primary concern is to protect human rights. 

مهم ترین دغدغه این گروه حراست از حقوق بشر است.

 

بخش سوم عبارات اسمی

در زبان آکادمیک بخش زیادی از اطلاعات به جای این که در جمله پخش شود به صورت عبارت اسمی به کار می رود. به عنوان مثال

اگر زبان روزمره بود گفته میشد

Radiation was accidentally released over a 24-hour period, damaging a wide area for a long time.

در زبان آکادمیک 

The accidental release of radiation over a 24-hour period caused widespread long-term damage.

لذا یادگیری فرم های مختلف یک کلمه مهم و ضروری می باشد به عنوان مثال به جدول زیر نگاه کنید.

 
noun Verb adjective(s) adverb(s)
accident   accidental accidentally
quantity/quantification quantify quantitative/quantifiable quantitatively/quantifiably 

 

در نهایت لازم است که از عبارات پرکاربرد اطلاع داشته باشیم و سعی کنیم آن ها را به عنوان یک کلمه واحد بشناسیم. به عنوان مثال کلماتی مانند

In term of 

In addition

For the most part

In the case of