سوال

میخواهم دمای نقطه مشخصی از قطعه را به ازای تغییر ولتاژ گیت مشاهده کنم. دستورات مربوط به دما فعال می باشد فقط در رسم نمودار مشکل دارم

جواب

شما برای این کار باید از دستور Probe استفاده کنید.

از الگوریتمی مشابه زیر می توانید استفاده کنید

log outfile = example.log PROBE NAME=tempdevice X=X0 Y=Y0 lat.temp solve vgate=0.4 vstep=0.05 vfinal=1.0 name=gate tonyplot example.log

در این دستور به جای عبارت lat.temp میتوانید هر کمیت دیگری که میخواهید اندازه بگیرد بنویسید مثلا پتانسیل (POTENTIAL ). نام هم که یک چیز اختیاری هست و قاعدتا متناسب با کمیت مورد نظر نام مناسب انتخاب کنید. با نوشتن این دستورات در فایل log از شده در محیط Tonyplot راست کلیک display در قسمت محورها این کمیت ها اضافه می گردد و می توانید انتخاب کنید.  در صورتی که بخواهید در همان مثال بالا ماکزیمم دما در قطعه را به ازای تغییر ولتاژ گیت ببنید می توانید از ساختار مشابه زیر استفاده کنید.

log outfile = example2.log PROBE NAME=maxtempdevice max lat.temp solve vgate=0.4 vstep=0.05 vfinal=1.0 name=gate tonyplot example2.log