آپلند

­

زبان انگلیسی برای پژوهشگران-لغات پرکاربرد

در انتهای دوره کارشناسی و ابتدای کارشناسی ارشد و هم چنین در ادامه تحصیلات تکمیلی، دانشجویان و پژوهشگران لازم است که مقالات و متون انگلیسی زیادی مطالعه و در صورت لزوم نیز بنویسند. به همین جهت تصمیم داریم در این سری آموزشی کلمات پرکاربرد در متون آکادمیک را با هم بررسی کنیم.

فهرست حدود 300 کلمه پرکاربرد آکادمیک در ادامه