آپلند

­

زبان انگلیسی برای پژوهشگران-لغات پرکاربرد

در انتهای دوره کارشناسی و ابتدای کارشناسی ارشد و هم چنین در ادامه تحصیلات تکمیلی، دانشجویان و پژوهشگران لازم است که مقالات و متون انگلیسی زیادی مطالعه و در صورت لزوم نیز بنویسند. به همین جهت تصمیم داریم در این سری آموزشی کلمات پرکاربرد در متون آکادمیک را با هم بررسی کنیم.

فهرست حدود 300 کلمه پرکاربرد آکادمیک در ادامه

زبان انگلیسی برای پژوهشگران-تفاوت زبان انگلیسی روزمره و آکادمیک

در زبان انگلیسی بسیاری از لغاتی که به صورت روزانه به کار گرفته می شود در دنیای پژوهشگری و علمی نیز همان معنا دارد اما لغاتی نیز هستند که معنای آن ها در فضای علمی با روزمره متفاوت می باشد. به چند مثال زیر توجه کنید.

لغت Discipline

در فضای روزمره به معنای کنترل خود یا دیگران(نظم